Αφαίρεση τριών βαθμών από τον Ηρακλή αν δεν ξοφλήσει τον Μπάμπα

Με την απόφαση 63/2016 το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ αποφάσισε να επιβάλει ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών από τον Ηρακλή, λόγω τελεσίδικης οφειλής 7.300 ευρώ “για δεδουλευμένους μισθούς” βάσει συμβολαίου στον ποδοσφαιριστή Μπίνο Μπάμπα. Για να ενεργοποιηθεί ποινή απαιτείται νέα απόφαση του ίδιου δικαστηρίου, υπό την προϋπόθεση ότι ο Ηρακλής δεν θα προβεί εντός τριών ημερών  από την κοινοποίηση της απόφασης στην πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του ποδοσφαιριστή

Η απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου αναφέρει:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 632016

ΤΟ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΟ

ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΕ ΥΠΟΨΗ ΤΟΥ

Το νόμο και καιωνισμούς γης ΕΠΟ.

την από 10.02.2016 κοι με αριθμό πρωτ ΕΠΟ. 5492/2016 αίτηση του
επαγγελματία ποδοσφαιριστή HASSOMA ΒΙΝΟ ΒΑΜΒΑ, κατοίκου Γαλλίας, περί
επιβολής των κατ’ άρθρο 24 Κ.Ι.Μ.Π ποινών σε βάρος της ΠΑΕ με την επωνυμία
ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908.

Την υπ’ αριθμ. 691/2015 απόφαση της Α’ Ε.Ε.ΟΔ της ΕΠΟ, που κατέστη τελεσίδικη με την παρέλευση της κατά τα άρθρο 22 παρ. 5 του ΚίΜΠ και 7 πορ. 2 του Κανονισμού Λειτουργίας Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου προθεσμίας (βλ. την απύ 12.01.2016 και με οριθμ. πρωτ. Ε.Π.0 1178/2016 βεβαίωση του γραμματέα του Διαιτητικού Δίκαστηρίου Ποδοσφαίρου), η οποία εκδόθηκε επί της από 21.07.2015 προσφυγής του αιτούντος και με την οποία υποχρεώθηκε η ανωτέρω ΠΑΕ να του καταβάλει α)7.300 ευρώ για δεδουλευμένους μισθούς δυνάμει της συναφθείσας μεταξύ τους σύμβασης παροχής υπηρεσιών (συμβόλαιο επαγγελματία ποδοσφαιριστή), β) 300 ευρώ για δικαστική δαπάνη.

Οτι η ανωτέρω ΠΑΕ δεν κατέβαλε στον αιτούντα την οφειλή της στην ταχθείσα
δήλη ημέρα πληρωμής της, όπως υποχρεώξηκε με την ως άνω τελεσίδικη απόφαση από την έκδοση της οποίας μέχρι την κατάθεση της υπό κρίση αίτησης παρήλθε κατ’ άρθρο 24 παρ. 3 του Κ.Ι.Μ.Π προθεσμία των εξήντα (60) ημερών.

Οτι η κρινόμεινη αίτηση, για το της οποίας καταβλήθηκε το προσήκον παράβολο ( βλ. το υπ’ αριθμ 706,12016 διπλότυπα της Ε.Π.Ο.) παραδεκτά και αρμόδια εισάγεναι στο παρόν Δικαστήριο (άρθρο 5 παρ. 5 Κανονισμού Λειτουργίας Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου) είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 20 Γαρ. 2 (3). 23 παρ. 2, 24 παρ. 3, 4 και 5, 27 του Κ.Ι.Μ.Π, 19 του Κανονισμού Λειτουργιας Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου και τους ορους της σπό 09.04.2028 Σ.Σ.Ε μεταξύ SUPER LEAG’JE, FOOTBALL LEACUE και Π.Σ.Α.Π.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Επιβάλλει στην καθ’ ής η αίτηση ΠΑΕ την επωνυμία ΠΑΕ ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή, κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της 695/2015 τελεσίδικης απόφασης της Α ΕΕΟΔ, την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών, εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας.

Διατάσει την επιστροφή στο αιτούντα του κατατεθέντος παραβόλου

Καθορίζει την συνολική δικαστική δαπάνη, στο ποσό των τετρακοσίων (400)
ευρώ.

Καταδικάζει τηγ ως άνω ΠΑΕ να καταβάλει από το ανωτέρω συνολικό ποσό μέρος αυτού από τριακόσια (300) υπέρ ταυ αιτούντος και το υπόλοιπα ποσό των εκατό (100) ευρώ υπέρ της Ε.Π.Ο. στην γραμματεία του παρόντος δικαστηρίου.