Πληρώνουν χρέη Ξάνθη, Πιερικός, Αναγέννηση και Ζάκυνθος

Κατά την τελευταία του συνεδρίαση, το Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου έλαβε τις εξής αποφάσεις.

Υποχρεώνει την Ξάνθη να καταβάλει στον ποδοσφαιριστή Ελίν Δημούτσο το ποσό των εβδομήντα ενός χιλιάδων διακοσίων εξήντα εννέα (71.269,29) ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών, νομιμοτόκως όπως αναφέρεται στο σκεπτικό.

Απέρριψε την έφεση του Πιερικού κατά του ποδοσφαιριστή Βασιλείου Αποστολόπουλου.

Απέρριψε την έφεση του Πιερικού κατά του ποδοσφαιριστή Φώτιου Καραγκιολίδη.

Επέβαλε στην Αναγέννηση Καρδίτσας, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του Δημοσθένη Χαντζάρα, κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της υπ’ αριθμ. 438/2018 τελεσίδικης απόφασης της Π.Ε.Ε.Ο.Δ.. της ΕΠΟ, σε ποσοστό 50% των ποσών
α) πέντε χιλιάδων εκατόν ογδόντα τριών ευρώ και δεκαοκτώ λεπτών (μικτά) (5.183,18 €) για δεδουλευμένες αποδοχές, νομιμοτόκως από τότε που κάθε απαίτηση κατέστη ληξιπρόθεσμη και απαιτητή, και συγκεκριμένα για τον κάθε μισθό από την 1η του επόμενου μήνα μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση,
β) χιλίων εξακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και δεκαέξι λεπτών (1.691,16 €) για ενοίκια, νομιμοτόκως από την κοινοποίηση της προσφυγής μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση,
γ) δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00€), ως μπόνους, νομιμοτόκως από την κοινοποίηση της προσφυγής μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση,
δ) χιλίων επτακοσίων εξήντα τριών ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (1.763,44 €) ως αποζημίωση, νομιμοτόκως από την κοινοποίηση της προσφυγής μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση, και
ε) τριακοσίων ευρώ (300,00 €) για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη σύμφωνα με το διατακτικό της υπ’ αριθμ. 438/2018 τελεσίδικης απόφασης της Π.Ε.Ε.Ο.Δ. της ΕΠΟ.
Επέβαλε στην καθής η αίτηση, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση των ως άνω ποσών, την ποινή της αφαίρεσης τριών (-3) βαθμών για κάθε επίσημο αγώνα του πρωταθλήματος στο οποίο μετέχει.

Επέβαλε στην Αναγέννηση Καρδίτσας, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του Αντώνιου Βατουσιάδη, κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της υπ’ αριθμ. 439/2018 τελεσίδικης απόφασης της Π.Ε.Ε.Ο.Δ.. της ΕΠΟ, σε ποσοστό 50% των ποσών
α) δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (2.755,98€) (μικτά) για δεδουλευμένες αποδοχές, δώρα και επιδόματα νομιμοτόκως από τότε που κάθε απαίτηση κατέστη ληξιπρόθεσμη και απαιτητή, και συγκεκριμένα για τον κάθε μισθό από την 1η του επόμενου μήνα, για δε το δώρο Πάσχα από 9/4/2018 και του δώρου Χριστουγέννων και το επίδομα άδειας από την κοινοποίηση της προσφυγής, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση,
β) χιλίων επτακοσίων πενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (1.756,76 €) ως αποζημίωση, νομιμοτόκως από την κοινοποίηση της προσφυγής μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση και
γ) τριακοσίων ευρώ (300,00 €) για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη σύμφωνα με το διατακτικό της υπ’ αριθμ. 439/2018 τελεσίδικης απόφασης της Π.Ε.Ε.Ο.Δ. της ΕΠΟ.
Επέβαλε στην καθής η αίτηση, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση των ως άνω ποσών, την ποινή της αφαίρεσης τριών (-3) βαθμών για κάθε επίσημο αγώνα του πρωταθλήματος στο οποίο μετέχει.

Επέβαλε στην Αναγέννηση Καρδίτσας, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του Μπλέντι Μούτσα, κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της υπ’ αριθμ. 33/2018 τελεσίδικης απόφασης της Π.Ε.Ε.Ο.Δ. της ΕΠΟ, σε ποσοστό 50% των ποσών
α) τριών χιλιάδων διακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (3.291,35€) (μικτά) για δεδουλευμένες αποδοχές με βάση το από 7/9/2016 συμβόλαιο,
β) δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 €) (καθαρά) για τις απλήρωτες δόσεις του από 7/9/2016 συμπληρωματικού ιδιωτικού συμφωνητικού,
γ) τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εξήντα δύο ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (4.262,96€) (καθαρά) ως αποζημίωση με το νόμιμο τόκο υπερημερίας και δη, για μεν τους δεδουλευμένους μισθούς από την επομένη της τελευταίας ημέρας του κάθε μηνός στον οποίο αφορά ο κάθε μισθός που επιδικάζεται, για δε τα υπόλοιπα κονδύλια από την επομένη της επίδοσης της προσφυγής μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση, και

δ) διακόσια ευρώ (200 €) επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη σύμφωνα με το διατακτικό της υπ’ αριθμ. 33/2018 τελεσίδικης απόφασης της Π.Ε.Ε.Ο.Δ. της ΕΠΟ. Επέβαλε στην καθής η αίτηση, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση των ως άνω ποσών, την ποινή της αφαίρεσης τριών (-3) βαθμών για κάθε επίσημο αγώνα του πρωταθλήματος στο οποίο μετέχει.

Επέβαλε στην Ζάκυνθο, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση των αιτούντων, και ειδικά 1) για τον ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ποσοστό 50% του ποσού των 3.566,45 € κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της υπ’ αριθμ. 491/2016 τελεσίδικης απόφασης της Π.Ε.Ε.Ο.Δ.,
2) για τον ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ποσοστό 50% του ποσού των 22.866,64 € κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της υπ’ αριθμ. 201/2017 τελεσίδικης απόφασης της Π.Ε.Ε.Ο.Δ.,
3) για τον ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΒΟΣΝΑΚΙΔΗ ποσοστό 50% του ποσού των 5.631,31 € κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της υπ’ αριθμ. 462/2016 τελεσίδικης απόφασης της Π.Ε.Ε.Ο.Δ.,
4) για τον ΘΩΜΑ ΓΡΑΙΚΟ ποσοστό 50% του ποσού των 7.980,49 € κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της υπ’ αριθμ. 56/2017 τελεσίδικης απόφασης της Π.Ε.Ε.Ο.Δ.,
5) για τον ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΑΜΠΟΥΡΗ ποσοστό 50% του ποσού των 13.381,24 € κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της υπ’ αριθμ. 54/2017 τελεσίδικης απόφασης της Π.Ε.Ε.Ο.Δ.,
6) για τον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ποσοστό 50% του ποσού των 9.418,74 € κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της υπ’ αριθμ. 202/2017 τελεσίδικης απόφασης της Π.Ε.Ε.Ο.Δ.,
7) για τον ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ποσοστό 50% του ποσού των 5.132,65 € κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της υπ’ αριθμ. 345/2016 τελεσίδικης απόφασης της Π.Ε.Ε.Ο.Δ.,
8) για τον ΙΩΑΝΝΗ ΠΕΧΛΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟ ποσοστό 50% του ποσού των 5.674,20 € κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της υπ’ αριθμ. 344/2016 τελεσίδικης απόφασης της Π.Ε.Ε.Ο.Δ.,

9) για τον ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟ ποσοστό 50% του ποσού των 5.799,57 € κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της υπ’ αριθμ. 482/2016 τελεσίδικης απόφασης της Π.Ε.Ε.Ο.Δ.,

10) για τον ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΟΥΡΕΛΑ ποσοστό 50% του ποσού των 6.668,40 € κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της υπ’ αριθμ. 459/2016 τελεσίδικης απόφασης της Π.Ε.Ε.Ο.Δ. και
11) για τον ΚΑΜIL KROL (KAMIΛ ΚΡΟΛ) ποσοστό 50% του ποσού των 4.823,10 € κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της υπ’ αριθμ. 498/2016 τελεσίδικης απόφασης της Π.Ε.Ε.Ο.Δ., με το νόμιμο τόκο υπερημερίας όπως αναφέρεται στο σκεπτικό κάθε μίας εκ των ανωτέρω αποφάσεων.
Επέβαλε στην καθής η αίτηση, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση των ως άνω ποσών, την ποινή της αφαίρεσης τριών (-3) βαθμών για κάθε επίσημο αγώνα του πρωταθλήματος στο οποίο μετέχει.

Ακολουθήστε το goalpost.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις