Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση από την ΕΠΣΘ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Σ.Θεσσαλίας καλεί τα σωματεία – μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της ‘Ενωσης (Ροζού 17-Ερμού-Βόλος) την 27/4/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 με θέματα…


1.Επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών.
2.’Εγκριση Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού έτους 2015

3.Προτάσεις για τροποποίηση του Καταστατικού της Ε.Π.Σ. Θεσσαλίας και εναρμόνισής του με το Καταστατικό της Ε.Π.Ο.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα 27/4/2016, στον αυτό τόπο και ώρα 20.00.
Κάθε Σωματείο εκπροσωπείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση δι’ ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού αντιπροσώπου, οι οποίοι θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με ειδικό έγγραφο – πληρεξούσιο, υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Σωματείου, το οποίο θα πρέπει να κατατεθεί στην ‘Ενωση μέχρι την 22/4/2016 ημέρα Παρασκευή.