Δύο χρόνια εκτός ΕΠΟ οποιοδήποτε σωματείο κινηθεί εναντίον της!!

Από τον Μπ. Πάσχο(αντιπρόσωπος των επτά μελών) αναφέρθηκαν οι συνέπειες που θα έχουν τα σωματεία της ΕΠΣΘ σε περίπτωση που υπογράψουν κινήσεις κατά της ΕΠΟ, παρουσιάζοντας αναλυτικά τα άρθρα του καταστατικού:


Στο άρθρο 12 αναφέρονται οι υποχρεώσεις μελών: “Κάθε μέλος της ΕΠΣΘ έχει: δ) την υποχρέωση να συμφωνήσει ότι δεσμεύεται από το καταστατικό, τους κανονισμούς, τις οδηγίες και αποφάσεις της FIFA,UEFA, της ΕΠΟ και της ΕΠΣΘ. ζ) την υποχρέωση έγκρισης καταστατικής διάταξης που ορίζει ότι οποιεσδήποτε προσφυγές που απαιτούν εμπλοκή διαιτησίας ή σχετίζονται με το καταστατικό, τους κανονισμούς, τις οδηγίες και τις αποφάσεις της FIFA-UEFA και ΕΠΟ το καταστατικό της ΕΠΣΘ, θα αποτελεί αντικείμενο της αποκλειστικής εξουσίας των αθλητικών δικαστηρίων(δικαιοδοτικών-πειθαρχικών) των αναφερομένων στο παρόν και στο καταστατικό της ΕΠΟ, τα οποία και μόνο θα αποφασίζουν οριστικά για τις προσφυγές. θ) την υποχρέωση τήρησης του παρόντος καταστατικού, των κανονισμών, οδηγιών και αποφάσεων της ΕΠΟ”.

Στο άρθρο 13 αναφέρεται: Σοβαρή παραβίαση των καταστατικού, κανονισμών, οδηγιών και αποφάσεων της ΕΠΟ και του παρόντος καταστατικού δύναται να έχει σαν αποτέλεσμα, την παύση της ιδιότητας μέλους της ΕΠΣΘ για χρονικό διάστημα δύο (2)ετών.