Έως τις 5/8 οι δηλώσεις συμμετοχής στην Γ’ Εθνική

Οριστικοποιήθηκε από την ΕΠΟ η προκήρυξη του πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής για την περίοδο 2015-16. Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές ως τις 5 Αυγούστου, οι όμιλοι θα είναι και πάλι τέσσερις, ενώ η πρεμιέρα ορίστηκε για τις 6 Σεπτεμβρίου. Τονίζεται ακόμη ότι αν υπάρξει σύλλογος που θα προσφύγει σε πολιτικό δικαστήριο, τότε…

…θα αποβληθεί από το πρωτάθλημα και θα τιμωρηθεί με αποκλεισμό πέντε ετών.
Τα κυριότερα σημεία της προκήρυξης είναι τα εξής:
– Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε τέσσερις ομίλους. Οι ομάδες έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν στην ΕΠΟ έως την Τετάρτη 5 Αυγούστου και ώρα 16:00, δήλωση συμμετοχής που πρέπει να συνοδεύεται από το σχετικό παράβολο των 500 ευρώ. Μαζί με τη δήλωση συμμετοχής θα κατατίθεται το συνυποσχετικό διαιτησίας / δήλωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του σωματείου περί της αποδοχής του Καταστατικού, των Κανονισμών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων FIFA, UEFA και ΕΠΟ, νόμιμα επικυρωμένη. Χωρίς την υποβολή του ως άνω συνυποσχετικού διαιτησίας καμία δήλωση συμμετοχής δεν γίνεται δεκτή.
Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία ομάδες, που δικαιούνται συμμετοχής στο πρωτάθλημα, δεν λάβουν μέρος δεν αναπληρώνονται για κανένα λόγο και η ΕΠΟ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ανάλογα το σύστημα διεξαγωγής των αγώνων.
– Ως ημερομηνία έναρξης των αγώνων ορίζεται η Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2015.
– Τα σωματεία στη δήλωση συμμετοχής υποχρεωτικά θα αναφέρουν τον αριθμό FAX. Η αλληλογραφία της ΕΠΟ με τις ομάδες της κατηγορίας θα γίνεται και με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η ΕΠΟ θα προχωρήσει στη δημιουργία των ηλεκτρονικών διευθύνσεων που θα αντιστοιχούν σε κάθε ομάδα, θα τις αποστείλει έγκαιρα στις ομάδες και θα ελέγχει την ορθή διαβίβαση και παραλαβή της αλληλογραφίας.
– Με τη δήλωση συμμετοχής στο πρωτάθλημα και την αποδοχή της παρούσας οι ομάδες συμφωνούν, αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα για την επίλυση των διαφορών τα προβλεπόμενα από τους κανονισμούς, όπως ισχύουν κάθε φορά.
Η εν λόγω δέσμευση αποκλείει τη δυνατότητα των ομάδων να προσφύγουν, σε κάθε περίπτωση, ενώπιον των τακτικών αστικών δικαστηρίων, με οποιαδήποτε διαδικασία, περιλαμβανομένης και της ειδικής διαδικασίας των άρθρων 682 επ. ΚΠολΔ. Σε περίπτωση παραβίασης των όσων ορίζονται στο παρόν άρθρο 5, τότε, με απόφαση της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο., η υπαίτια ομάδα θα αποβάλλεται από το πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής κατηγορίας και θα της απαγορεύεται η συμμετοχή σε οποιοδήποτε πρωτάθλημα για πέντε ημερολογιακά έτη.
– Όλοι οι αγώνες της Γ’ Εθνικής κατηγορίας διεξάγονται, υποχρεωτικά, σε γήπεδα που θα διαθέτουν τη νόμιμη άδεια λειτουργίας. Δεν θα ισχύσει καμία εξαίρεση. Σωματείο που δεν διαθέτει γήπεδο με όλες τις προβλεπόμενες προδιαγραφές δεν θα γίνεται δεκτό στο πρωτάθλημα.
– Η παρουσία γιατρού αγώνα είναι υποχρεωτική. Ο γιατρός έχει την υποχρέωση να αποδείξει την ιδιότητά του με οποιοδήποτε επίσημο αποδεικτικό στοιχείο (ταυτότητα Ιατρικού Συλλόγου η σφραγίδα).
– Όλα τα σωματεία, υποχρεούνται να συνάψουν σύμβαση με προπονητή – προπονητές διπλωματούχους UEFA/ΕΠΟ, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του Κανονισμού Προπονητών. Για το πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής κατηγορίας περιόδου 2015/2016 υποχρεωτικά θεωρούνται για μεν τους πρώτους προπονητές το πιστοποιητικό UEFA A και για τους, τυχόν, βοηθούς προπονητές το πιστοποιητικό UEFA B, τουλάχιστον. Οι προπονητές θα φέρουν την Ειδική Ταυτότητα και το Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή που εκδίδει η ΕΠΟ. Η σύμβαση αυτή, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., πρέπει να κατατεθεί στην Επιτροπή Πρωταθλήματος 10 τουλάχιστον, ημέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Σε κάθε, τυχόν, αλλαγή προπονητή τα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει να κατατίθενται στην Ε.Π.Ο. εντός δέκα 15 ημερών, διαφορετικά θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τους κανονισμούς κυρώσεις.
– Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστών χωρίς τα δικαιολογητικά του άρθρου 18 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων. Είναι υποχρεωτική η αναγραφή στο φύλλο αγώνα και η χρησιμοποίηση επτά ποδοσφαιριστών που δικαιούνται να αγωνίζονται στις ελληνικές εθνικές ομάδες.
Επιτρέπεται η αναγραφή στο φύλλο αγώνα και η χρησιμοποίηση έως τεσσάρων ποδοσφαιριστών, που δεν δικαιούνται να αγωνίζονται στις ελληνικές εθνικές ομάδες.
Επιτρέπεται η αναγραφή στο φύλλο αγώνα και η χρησιμοποίηση έως τριών ποδοσφαιριστών ηλικίας άνω των 33 ετών. Για το πρωτάθλημα της περιόδου 2015-2016 εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία οι γεννηθέντες πριν από 01.01.1983.
– Όλα τα σωματεία υποχρεούνται να συμμετάσχουν, με την ανάλογη ομάδα, στο πρωτάθλημα υποδομών της ΕΠΣ στην οποία ανήκουν..
Σε περίπτωση που δεν συμμετάσχει πλήρως, ενώ έχει δηλώσει συμμετοχή, στα πρωταθλήματα υποδομής της ΕΠΣ απαγορεύεται η συμμετοχή του, με όλες τις προβλεπόμενες κυρώσεις, στους αγώνες πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής, έως την συμμόρφωσή του με την παραπάνω υποχρέωσή του, εκτός εάν δεν διεξάγει ανάλογα Πρωταθλήματα η ΕΠΣ.
– Θέματα υποβιβασμού ομάδων στα Πρωταθλήματα ευθύνης των ΕΠΣ και προβιβασμού ομάδων στη Γ’ Εθνική θα οριστικοποιηθούν από την Ε.Ε. της Ε.Π.Ο., με εισήγηση της Επιτροπής Πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής, σε εύλογο χρόνο και πάντα πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος περιόδου 2015/2016.
Οι ΕΠΣ είναι υποχρεωμένες να υποδείξουν στην ΕΠΟ τον πρωταθλητή/ές τους έως τις 29/4/2016 για την συμμετοχή τους στο πρωτάθλημα των πρωταθλητριών ομάδων των ΕΠΣ για τον προβιβασμό στη Γ’ Εθνική κατηγορία.
– Οι όμιλοι του πρωταθλήματος θα συγκροτηθούν με γεωγραφικά κριτήρια όπου αυτό είναι εφικτό. Αν ο αριθμός των ομάδων μιας Ένωσης είναι μεγαλύτερος από τέσσερις αυτές θα κατανεμηθούν, εάν απαιτείται, είτε με δική τους επιθυμία, είτε με κλήρωση σε περισσότερους του ενός ομίλους.