Πληρώνει Μπιτσάκο η Παναχαϊκή

Δικαιώθηκε από το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ ο Αλέξανδρος Μπιτσάκος για την προσφυγή που είχε καταθέσει κατά της Παναχαϊκής και αφορούσε έξοδα χειρουργείου που δεν κάλυψε η ομάδα. Έτσι η Παναχαϊκή καλείται να πληρώσει 12.762,54 ευρώ στον ποδοσφαιριστή.

Η απόφαση:

Δέχτηκε τυπικά και κατ’ ουσία, κατά πλειοψηφία, την από 09.06.2020 και υπ’ αριθ. πρωτ. 11158/2020 έφεση του ποδοσφαιριστή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΠΙΤΣΑΚΟΥ του Παναγιώτη κατά της υπ΄ αριθ. 182/2020 απόφασης της ΠΕΕΟΔ της ΕΠΟ και κατά της ΠΑΕ με την επωνυμία «ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 1891 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Εξαφανίζει την εκκαλουμένη υπ’ αριθ. 182/2020 απόφαση της ΠΕΕΟΔ της ΕΠΟ. Κρατεί και δικάζει την κρινόμενη από 29.01.2020, υπ’ αριθ. πρωτ. 3908/29.01.2020, προσφυγή του εκκαλούντος ποδοσφαιριστή. Δέχεται εν μέρει την προσφυγή. Υποχρεώνει την εφεσίβλητη – καθής η προσφυγή ΠΑΕ με την επωνυμία «ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 1891 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». να καταβάλλει στον προσφεύγοντα – εκκαλούντα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΜΠΙΤΣΑΚΟ το ποσό των δώδεκα χιλιάδων επτακοσίων εξήντα δύο ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (12.762,54 ευρώ), με το νόμιμο τόκο από την κοινοποίησή της μέχρι την πλήρη εξόφληση.