Ποινή αφαίρεσης βαθμών στην Παναχαϊκή!

Μοιράσου το άρθρο
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Με την απόφαση του 19/2016 το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ αποφάσισε να επιβάλει ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών από την Παναχαϊκή, λόγω τελεσίδικης οφειλής 3.300 ευρώ στον ποδοσφαιριστή Μαραγκουδάκη. Για να ενεργοποιηθεί ποινή απαιτείται νέα απόφαση του ίδιου δικαστηρίου, υπό την προϋπόθεση που η Παναχαϊκή δεν προβεί εντός τριών ημερών στην πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του ποδοσφαιριστή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, παρόμοιο πρόβλημα η Παναχαϊκή αντιμετωπίζει και με τον ποδοσφαιριστή Μαζιώτη.

Το Soccerplus, φέρνει στη δημοσιότητα την απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου περί αφαίρεσης βαθμών από την Παναχαϊκή:

«Το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ αφού έλαβε υπόψη του

Το νόμο και τους κανονισμούς της ΕΠΟ την από 13 <020 Α 5 κα με πρωτ επο. 30775,12015 αίτηση επαγγελματία ποδοσφαιριστή Μάρκου Μαραγκουδάκη, κατοίκου Αθηνών, περί επιβολής των κστ’ άρθρο 24 Κ.Ι.Μ.Π ποινών σε βάρος της ΠΑΕ με την επωνυμία ΠΑΕ ΓΕ ΠΑΝΑΧΑΥΚΗ 2005.

Την υπ’ αριθμ. 229/2014 απόφαση της Α’ Ε.Ε.Ο.Δ της ΕΠΟ, που κατέστη τελεσίδικη, με την της κατά τα άρθρο 22 παρ. 5 του ΚΙΜΠ και 7 παρ. 2 του Κανονισμού Λειτουργίας Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου προθεσμίας με την οποία υποχρεώθηκε η ανωτέρω ΠΑΞ να του καταβάλει 3.300 ευρώ για δεδουλευμένους μισθούς δυνάμει της συναφθείσας μεταξύ τους σύμβασης παροχής υπηρεσιών (συμβόλαια επαγγελματία ποδοσφαιριστή).

Ότι η ανωτέρω ΠΑΕ δεν κατέβαλε στον αιτούντα την οφειλή της στην ταχθείσα δήλη ημέρα πληρωμής της, όντως υποχρεώθηκε με την ως άνω τελεσίδικη απόφαση από την έκδοση της οποίας μέχρι την κατάθεση της υπό κρίση αίτησης παρήλθε η κατ’ άρθρο 24 παρ. 3 του Κ.Ι.Μ.Π. προθεσμία των εξήντα (60) ημερών.

Ότι η κρινόμενη αίτηση, για το παραδεκτό της οποίας καταβλήθηκε το προσήκον παράβολο ( βλ. το υπ’ αριθμ. 664/2015 διπλότυπο της Ε.Π.Ο ) παραδεκτά και αρμόδια εισάγεται στα παρόν Δικαστήριο (άρθρο 5 5 Κανονισμού Λειτουργίας Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου) και είναι νόμιμη. στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 2σ παρ. 2 (3), 23 παρ. 2, 24 -ταρ. 3: 4 και 5: 27 του Κ.Ι.Μ.Π, 19 του Κανονισμού Λειτουργίας Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου και όρους της από 09.04.2008 Σ.Σ.Ε μεταξύ SUPER LEAGUE, FOΟΤΒΑLL LEAGUE και Π.Σ.Α.Π.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Επιβάλλει στην καθ’ ής η αίτηση ΠΑΕ με την επωνυμία ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 2005, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση ταυ αιτούντος ποδοσφαιριστή, κατά τα ατο δ ατακτικό της 229,’7014 5Ελεσίδικης οπόφασης της Α’ ΞΕΟΔ, την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών, εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας…».

soccerplus.gr